Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač

Reforma školství 2: Klíčové kompetence a průřezová témata

Zrcadlo - RSS
Jak jsem slíbil v předcházejícím článku o kurikulární reformě školství, dnes se zaměříme na to nejdůležitější: co by si měl absolvent odnášet do života. Jsou to takzvané Klíčové kompetence a Průřezová témata.

U různých typů a stupňů škol se samozřejmě Klíčové kompetence a Průřezová témata liší. Budu se snažit udržet jistou úroveň obecnosti, aby byl článek stručný a srozumitelný. Odborný vyčerpávající výklad nečekejte (ten najdete třeba na portálu rvp.cz), text je určen široké veřejnosti. Vycházím z materiálů pro základní školy.

Klíčové kompetence


Klíčové kompetence potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.

Klíčové kompetence představují soubor znalostí, dovedností a postojů, které přesahují konkrétní oborové poznatky a umožňují jejich efektivní využití. Tyto kompetence jsou požadovány pro téměř všechna pracovní zařazení a umožňují člověku, aby správně využíval a dále rozšiřoval své konkrétní dovednosti a znalosti, zaměřené na určitý obor.

Mezi klíčové kompetence (v pojetí Belze a Siegrista) patří:

1) Komunikace a kooperace: schopnost vědomě komunikovat a aktivně, tvůrčím způsobem přispívat ve skupinových procesech.

2) Řešení problémů a tvořivost: schopnost poznávat problémy a odpovídajícím způsobem je řešit.

3) Samostatnost a výkonnost: schopnost samostatně plánovat, provádět a kontrolovat průběh prací a jejich výsledky.

4) Zodpovědnost: schopnost přijmout v přiměřeném rámci spoluzodpovědnost.

5) Přemýšlení a učení: schopnost dále rozvíjet proces vlastního učení a myslet v souvislostech a systémově.

6) Argumentace a hodnocení: schopnost věcně posuzovat a kriticky hodnotit vlastní, společné i cizí způsoby práce a výsledky.

Průřezová témata pro základní vzdělávání


Základní škola musí začlenit do vzdělávání všechna průřezová témata v průběhu 1. i 2. stupně, současně musí žákům nabídnout během základního vzdělávání (1. až 9. ročníku) všechny tematické okruhy. Škola musí uvést ve svém školním vzdělávacím programu přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů, včetně jejich zařazení do příslušných ročníků i způsobů jejich realizace (samostatný předmět, projekt, integrace do předmětu aj.).

Jednotlivá průřezová témata s přiřazenými tematickými okruhy:

1) Osobnostní a sociální výchova: osobnostní rozvoj, sociální rozvoj, morální rozvoj.

2) Výchova demokratického občana: : občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování.

3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané.

4) Multikulturní výchova: kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity.

5) Environmentální výchova: ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a životní prostředí, vztah člověka k prostředí.

6) Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělením, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu.

Závěrem

Pokud odhlédneme od podivného jazyky, kterým je to, co si má absolvent ze školy odnést, napsáno a zamyslíme se nad vlastním obsahem, je evidentní, že to má hlavu a patu. Zvláště pokud zavzpomínáme, co ve škole cpali do nás.

Podívejte se také na článek Reforma školství 3: Co na to učitelé?

Použité zdroje: Materiály pro Koordinátory tvorby ŠVP ZV, autoři Zdeněk Dlabola a Jan Tupý.
Komiks Vesnička - Zlý skřítek Emil souhlasí s reformou školství
Stránky komiksu Vesnička

Štítky: , ,

Přečtěte si některý z čerstvých článků:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Reforma školství 2: Klíčové kompetence a průřezová témata


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku